Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Dom Dziecka w Chmielowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Domu Dziecka w Chmielowicach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2011-11-03.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2017-12-01.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Budżet i majątek jednostki - Plany finansowe

http://ddchmielowice.biuletyn.info.pl/download/attachment/90/plan-finansowy-na-2019-rok.pdf

http://ddchmielowice.biuletyn.info.pl/download/attachment/101/zmiana-planu-na-rok-2019-inwestycje.pdf

http://ddchmielowice.biuletyn.info.pl/download/attachment/94/bilans-jednostki.pdf

http://ddchmielowice.biuletyn.info.pl/download/attachment/95/informacja-dodatkowa.pdf

http://ddchmielowice.biuletyn.info.pl/download/attachment/96/rachunek-zyskow-i-strat-jednostki.pdf

http://ddchmielowice.biuletyn.info.pl/download/attachment/97/zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki.pdf

http://ddchmielowice.biuletyn.info.pl/download/attachment/86/plan-finansowy-2018.pdf

http://ddchmielowice.biuletyn.info.pl/491/113/plan-finansowy-2017.html

http://ddchmielowice.biuletyn.info.pl/491/113/plan-finansowy-2017.html

http://ddchmielowice.biuletyn.info.pl/download/attachment/79/plan-finansowy-2016.pdf

http://ddchmielowice.biuletyn.info.pl/download/attachment/74/0.jpeg

http://ddchmielowice.biuletyn.info.pl/download/attachment/75/1.jpeg

http://ddchmielowice.biuletyn.info.pl/download/attachment/76/2.jpeg

http://ddchmielowice.biuletyn.info.pl/34/53/plan-wydatkow-2014.html

Dostęp do informacji publicznej – zarządzenie o udostepnienie danych

http://ddchmielowice.biuletyn.info.pl/download/attachment/100/zarzadzenie-o-udostepnienie-informacji-publicznej.pdf

Audyt i kontrole – kontrola przeprowadzone

http://ddchmielowice.biuletyn.info.pl/download/attachment/98/protokol-kontroli-sanitarnej.pdf

Akty prawne – aktualizacje

http://ddchmielowice.biuletyn.info.pl/33/52/aktualizacja.html

http://ddchmielowice.biuletyn.info.pl/33/52/aktualizacja.html

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-29.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: INGRYDA GAIDA, sekretariat@domdzieckachmielowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774743901. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45-940 Opole, ul. Nyska 18
Tel.: +48774743901
Faks: +48774743901
E-mail:
Strona internetowa: domdzieckachmielowice.pl

Dostępność architektoniczna

W DOMU DZIECKA  BRAK DOSTĘPU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w Domu Dziecka w Chmielowicach

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem:

  • faxem 774743901,
  • telefonicznie 774743901,
  • e-mail: sekretariat@domdzieckachmielowice.pl
  • listownie