Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargach

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU I PRACE PIELĘGNACYJNE W ZABYTKOWYM PARKU PRZY DOMU DZIECKA W CHMIELOWICACH

ETAP I WYCINKA SANITARNA, CHIRURGIA DRZEW I ODTWARZANIE TRAWNIKÓW


 

 

Chmielowice, dnia 06. 06.2012 r.

Znak pisma: D.Dz./2420-1/2012                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                         Chmielowice, dnia 11.06.2012 r.

 

                                                                                                   

                                                                 

Wszyscy Wykonawcy,

którzy pobrali SIWZ

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Inwentaryzacja drzewostanu i prace   

                pielęgnacyjne w zabytkowym parku przy Domu Dziecka w Chmielowicach I ETAP – wycinka  

              sanitarna, chirurgia drzew i odtwarzanie trawników.

nr sprawy:       1/PN/2012

 

Zamawiający: Dom Dziecka w Chmielowicach na podstawie art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ze zm.) udziela wyjaśnień do pytań Wykonawcy dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w procedurze zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn. Inwentaryzacja drzewostanu i prace pielęgnacyjne w zabytkowym parku przy Domu Dziecka w Chmielowicach I ETAP – wycinka sanitarna, chirurgia drzew i odtwarzanie trawników.

Pytania Wykonawcy

 

1. Czy w przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie  zamówienia, wystarczające  

     będzie, gdy jeden podmiot wykaże doświadczenie  w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew w  

     parkach zabytkowych, natomiast  drugi podmiot wykaże doświadczenie w zakresie wykonania            

     i    pielęgnacji  trawników poza parkami zabytkowymi?

 

Wyjaśnienia Zamawiającego do pytań Wykonawcy

TAK. Warunki powinni spełniać łącznie.

 

2. Pytania Wykonawcy

Czy warunek posiadania doświadczenia, określony jako "wykonał
(zakończył) co najmniej 1 (jedną) robotę w swym zakresie
odpowiadające przedmiotowi zamówienia" może zostać
spełniony poprzez wykazanie kilku mniejszych usług, których
sumaryczny zakres będzie odpowiadał zakresowi przedmiotu zamówienia?

 

Wyjaśnienia Zamawiającego do pytań Wykonawcy 
Nie, warunek nie będzie spełniony poprzez wykazanie kilku mniejszych
usług,

 

            Powyższe wyjaśnienia Wykonawcy powinni uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

 

 Ingryda Gaida