Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działania

 

Dom Dziecka w Chmielowicach jest publiczną jednostką samorządową Powiatu Opolskiego,  prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego..

Do zadań Domu Dziecka należy zapewnienie dziecku całodobowej ciągłej lub okresowej opieki i wychowania.

Bezpośredni nadzór nad działalnością placówki sprawuje Starosta i PCPR w Opolu. Nadzór pedagogiczny nad działalnością domu sprawuje Wojewoda.

Dom zaspokaja potrzeby Dziecka co najmniej na poziomie obowiązującego standardu opieki i wychowania.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

1.    zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.

2.    Realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

3.    Umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

4.    Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

5.    Zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

6.    Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

7.    Zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

Zgodnie z obowiązującym standardem  placówka posiada 14 miejsc

Dom podejmuje działania  w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej.

W realizacji swoich zadań placówka kieruje się dobrem dziecka, poszanowaniem jego podmiotowości, zapewnieniem mu bezpieczeństwa, poszanowaniem praw dziecka, poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, koniecznością ochrony dziecka przed bezprawną ingerencją w jego życie prywatne ze strony osób nieuprawnionych.