Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kierownictwo i kompetencje

Domem Dziecka w Chmielowicach zarządza Dyrektor zatrudniony przez Starostwo Powiatowe.

Dyrektor zgodnie z Pełnomocnictwem Zarządu Powiatu Opolskiego jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem działalności statutowej Domu Dziecka w Chmielowicach.

Zapewniając prawidłowe funkcjonowanie placówki Dyrektor  dysponuje przyznanymi w budżecie powiatu środkami finansowymi zgodnie z uchwałą budżetową, upoważniony jest do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Opolskiego w zakresie zaciągania zobowiązań rzeczowych i finansowych w granicach wynikających z zakresu działania Domu Dziecka oraz odpowiadających potrzebom i możliwościom finansowym określonym w planie finansowym na dany rok, zawierania umów dotyczących realizowanych zadań,

Obowiązki i uprawnienia Dyrektora wynikają z Ustawy o pracownikach samorządowych z 2008 r., Kodeksu Pracy i przepisów szczegółowych. Dyrektor Domu Dziecka w Chmielowicach kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki. W celi realizacji zadań placówki, Dyrektor wydaje wewnętrzne akty prawne w formie zarządzeń, decyzji, regulaminów i instrukcji podlegających ewidencji w placówce.